ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนต ปี 2559 (สพธอ)

          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดทุกภาคส่วน และเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว สพธอ. จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และ พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เนต และจะมีส่วนที่เป็นคำถามพิเศษประจำปี ซึ่งจะปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวการณ์ในช่วงปี นั้นๆ ร่วมตอบแบบสำรวจ คลิกที่นี่