หลุมหลบภัยสาธารณะ

          สร้างขึ้นนในปี พ.ศ. 2484 เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่หลบภัยของประชาชนที่มาเที่ยวสวนสัตว์เขาดินวนา และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร (สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ) บินเข้ามาโจมตีทิ้งระเบิดในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา

          ต่อมาเมื่อภายหลังสงครามสงบลง จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่หลบภัยดังกล่าวโดยการสร้างภูเขาจำลองครอบทับ ใช้ประโยชน์เป็นกรงเลี้ยงเลียงผาเรื่อยมาก่อนที่ทางสวนสัตว์ดุสิต และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำการปรับปรุง และพัฒนาที่หลบภัยรวมทั้งพื้นที่โดยรอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดแสดงสื่อ และนิทรรศการว่าด้วยเรื่องราวของสงครามมหาเอเชียบูรพา และหลุมหลบภัย เช่นในปัจจุบัน