ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในสวนสัตว์ดุสิตเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคา click
ร่าง TOR click
ร่างเอกสารประกวดราคา click
ประกาศราคากลาง click
BOQ click