ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ หลัง

ตามที่สวนสัตว์ดุสิตได้ดำเนินการประกาศประกวดราคา เพื่อหาผู้รับจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์ ปรากฏว่า บริษัท ม.มิ่งมงคล จำกัด เป็นผู้ยื่นเสนอราคาที่มีคุณสมบัติตามประกาศและเสนอราคาเป็นประโยชน์ต่อสวนสัตว์ดุสิต โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๕,๓๘๐.๙๑ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าพิ่ม ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเสนอราคา click