ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ ห้อง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง (1) click
ราคากลาง (2) click
เอกสารขออนุมัติเผยแพร่ตามแบบ ป.ป.ช.1 click
ประกาศประกวดราคา - 2 click
ประกาศประกวดราคา - 1 click