ประกาศสวนสัตว์ดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๔ ประเภท ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๐

ด้วยสวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๔ ประเภท จำนวนเงิน ๙,๖๒๒,๗๘๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ขอเชิญท่านผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org หรือwww.dusit@zoothai.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๑-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๖, ๑๓๗ ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ click
TOR click
ราคากลาง click
ใบเสนอราคา click
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง click