หัวข้อประกาศ

วันที่ : 11/10/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๔ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)
-  สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
-  จำนวน 2 อัตรา
ประสบการณ์ : โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก ซึ่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำภูมิทัศน์เขตอุทยานหินล้านปี จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด :

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และทำการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบคัดเลือกรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ (๖๕ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน) และแบ่งการสอบออกเป็น ๓ ส่วน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังต่อไปนี้

                              ๑. ความรู้ทั่วไป                               ๓๐      คะแนน

                             ๒. สมรรถนะ (เฉพาะทาง)                 ๔๐      คะแนน

                             ๓. สัมภาษณ์                                   ๓๐      คะแนน

เอกสาร : ดาวน์โหลด