Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานวิจัย
อ่านทั้งหมด  • มีการจัดการด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
  • เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะขั้นสูงในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เป็นพลวัตร
  • มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่า มีนโยบายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนสัตว์มีการบริหารจัดการองค์กรสีเขียวตามมาตรฐานสากล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
  • พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมในการบริการที่ดี ให้บริการอย่างมืออาชีพ
  • มุ่งการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรม (Innovation)
  • พัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมการเป็นสวนสัตว์สีเขียวและสนับสนุนการขยายฐานรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต
สวนสัตว์ดุสิต 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร: 0-2281-2000 โทรสาร : 0-2282-945
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์