นกกุลาดำ(นกช้อนหอยดำ)/White-shouldered Ibis, Black Ibis (Pseudibis davisoni)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีปากสีดำ ยาวเรียว และโค้งลง คอยาว ขายาว แข้งสีดำ ลักษณะทั่วๆ ไป คล้ายคลึงกับนกช้อนหอยขาว และนกช้อนหอยใหญ่ จะแตกต่างกันตรงที่นกช้อนหอยดำมีแถบสีขาวบริเวณขนคลุมปีกแนวบน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเวลาบิน

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นกำเนิดในตอนเหนือของอินเดีย และจียด้านตะวันตกเฉียงใต้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบในพม่า ไทย ลาว กัมพูชา ต่ามแหล่งน้ำต่างๆ เช่น บึง หนอง คลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และชายเลน

พฤติกรรม :

มีกิจกรรมต่างๆ และหากินในตอนกลางวัน ต่ามแหล่งน้ำต่างๆ เช่น บึง หนอง คลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และชายเลน มักพบเป็นคู่หรือโดดเดี่ยวมากกว่าเป็นฝูง หรืออย่างมากก็พบเป็นครอบครัว 4-5 ตัว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Pelecaniformes

FAMILY : Threskiornithidae

GENUS : Pseudibis

SPECIES : White-shouldered Ibis (Pseudibis davisoni)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ไม่เคยมีรายงานการทำรังวางไข่ในประเทศไทย แต่มีรายงานการทำรังวางไข่ในพม่า ว่าทำรังตามต้นไม้ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เป็นรังแบบง่ายๆ

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ (76 ซม.)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560